Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
26.8 C
Ηράκλειο

Δες τον καιρό

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε συμμετοχή στο σώμα Εθελοντών Πυροσβεστών

Πρέπει να διαβάσετε

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σώμα Εθελοντών Πυροσβεστών, 12ης Εκπαιδευτικής Σειράς 2023-2024, όσοι και όσες το επιθυμούν.

Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά εξειδικεύονται στο άρθρο 16 του N. 4029/ 2011 (Α΄ 245).

Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο κατηγορίες προσωπικού:

  • μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και
  • οδηγοί – χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
  3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  4. Φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).
  5. Έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.
  6. Ειδικότερα, για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  7. διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα θα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας [παρ. 1 του άρθρο 9 του ν. 4027/2011 (Α΄233)], που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
  8. Για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων: (α) παθολόγου, (β) καρδιολόγου και (γ) ψυχιάτρου, είτε από Δημόσιους Φορείς είτε από ιδιώτη ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. Στην Ιατρική Γνωμάτευση αναγράφεται υποχρεωτικά η ομάδα αίματος του υποψηφίου. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών – χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων μετά την απόκτηση της εθελοντικής τους ιδιότητας, ισχύουν, επιπλέον, οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/ 2011 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 52/2020 (Α΄ 115) σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προκειμένου να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού – χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

Αίτηση υποψήφιου Εθελοντή Πυροσβέστη

Οι υποψήφιοι, για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη, υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο (ΕΔΩ).

Πατώντας ΕΔΩ αναζητήστε την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή σας, επιλέγοντας αρχικά την Περιφέρεια που ανήκετε «Επιλογή Περιφέρειας» και στη συνέχεια την πλησιέστερη σε εσάς Πυροσβεστική Υπηρεσία «Επιλογή Υπηρεσίας».

Πηγήcnn.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα