ΥΠΕΝ: 77 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικές δράσεις μέσω του Πράσινου Ταμείου

Πρέπει να διαβάσετε

Ποσά συνολικού ύψους 77 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στη διάρκεια του 2023, μέσω του Πράσινου Ταμείου για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα με τρεις χθεσινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα εγκρίθηκε το μέρος των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, για φέτος, τα οποία αφορούν Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις καθώς και την Προστασία και Αναβάθμιση Δασών.

Ειδικότερα, με την πρώτη απόφαση εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους 35.195.199,88 ευρώ για το έτος 2023, για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» από τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, για την εξισορρόπηση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης καθώς και η χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Από τα 35,2 εκατ. ευρώ, τα 17,72 εκατ. ευρώ αφορούν συνεχιζόμενα έργα και τα 17,47 εκατ. ευρώ τον Άξονα «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Ο ειδικότερος καθορισμός του αντικειμένου καθώς και των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων, ο προσδιορισμός των δικαιούχων, η κατά περίπτωση έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η διαδικασία και οι όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2023 και πεδίο εφαρμογής του αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις

Η δεύτερη απόφαση αφορά αντίστοιχα τη διάθεση πίστωσης 30 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023».

Εξ αυτών, τα 17.128.205,81 ευρώ αφορούν συνεχιζόμενα έργα, 7.871.794,19 ευρώ τον Άξονα «Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας-Καινοτόμες Δράσεις- Έξυπνες Πόλεις», 4 εκατ. ευρώ για τον Άξονα «Έρευνα/Εφαρμογή» και 1 εκατ. ευρώ για τον Άξονα «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες».

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ιδιότητά του ως του κεντρικού φορέα της εκτελεστικής εξουσίας για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, λοιπά Υπουργεία, ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, Δημοτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο), Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ) ή Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή Σύλλογοι και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα.

Όπως προβλέπει η απόφαση, ο ειδικότερος καθορισμός του αντικειμένου και των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων, ο προσδιορισμός των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξής τους στο πρόγραμμα, η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων κ.λπ. θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο.

Και σε αυτή την περίπτωση πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Προστασία και αναβάθμιση δασών

Η τρίτη απόφαση αφορά την έγκριση του προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2023» και τη διάθεση πίστωσης 12 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του.

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της δασοπονίας, στην προστασία και αποκατάσταση των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην αειφορική διαχείριση και ενδυνάμωση του πολυλειτουργικού ρόλου των δασικών οικοσυστημάτων, με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας.

Δικαιούχοι είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, το Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων του ΕΛ.Γ.Ο “Δήμητρα”, οι Δασοκτήμονες Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.), οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ και Αρκτούρος, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, το Α.Π.Θ. και οι ανάδοχοι-φορείς υλοποίησης, βάσει των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί ή θα υπογραφούν με την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες, ερευνητικά προγράμματα, για τα οποία δικαιούχοι είναι οι παραπάνω, οι πληρωμές μπορεί να γίνονται από το Πράσινο Ταμείο απευθείας στους αναδόχους που αναλαμβάνουν την εκτέλεσή τους.

Πηγήnewmoney.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα