Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Χανίων

Πρέπει να διαβάσετε

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γ. Ν. Χανίων προκειμένου να προβεί για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023,εξάμηνο κατάρτισης 2022Β :

α) στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (εκτός Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου)

και

β) στην έγγραφή υποψηφίων στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ φοίτησης της ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής, στη Γραμματεία του ΙΕΚ από 01-09-2022 έως και 15-09-2022, και ώρες 08:30- 13:00.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιλογής στο Α΄ εξάμηνο έχουν οι κάτοχοι απολυτήριου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και ισότιμων τίτλων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ καθώς και ισότιμων τίτλων συναφούς ειδικότητας.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση (Χορηγείται από το ΔΙΕΚ).

2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).

4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.(ομογενείς)

5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.(αλλοδαπούς)

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.

Επιπλέον,

για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1,όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
Σε ότι αφορά τους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα