Στον επίσημο ορισμό στελεχών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ ως Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Points) σε 13 θεματικές περιοχές για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντα Ευρώπη», προχώρησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής από το 1998 αναφορικά με τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία διαθέτει πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα:

 • Πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για ειδικά θέματα και προώθηση αναζητήσεων συνεργατών από κοινοπραξίες του εξωτερικού.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την αναζήτηση της κατάλληλης προκήρυξης, τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής, την προετοιμασία πρότασης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαχείριση ενός έργου, καθώς και διευκρινίσεις για νομικά και οικονομικά θέματα.

 • Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στον εντοπισμό του κατάλληλου ειδικού για θέματα που δεν άπτονται του αντικειμένου του.

Ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Παναγιώτης Καρνιούρας αναφέρει σχετικά με αυτή τη σημαντική εξέλιξη: «Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ κεφαλαιοποιεί τεχνογνωσία άνω των 20 ετών στην υποστήριξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων έντασης γνώσης και την παρουσία του σε πέντε πόλεις της Χώρας, και με την ανανέωση της εμπιστοσύνης της Πολιτείας θα συνδράμει ουσιαστικά την προσπάθεια του ερευνητικού ιστού της Χώρας στη δυναμική διαδικασία προσέλκυσης ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης».

«Τα έμπειρα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ αναλαμβάνουν ακόμα μία φορά να συμβάλουν καθοριστικά στην υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη». Δέσμευσή μας η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με στόχο την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που θα προκύψουν από το νέο πρόγραμμα», αναφέρει η Χριστιάνα Σιαμπέκου, Επικεφαλής της Ομάδας των Εθνικών Σημείων Επαφής στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ.

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» αποτελεί το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 95,5 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Οι θεματικές περιοχές του προγράμματος, τις οποίες καλύπτει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ είναι οι εξής:

 • Legal and Financial aspects

 • European Research Council (ERC)

 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

 • Research Infrastructures

 • Cluster 2: Culture, creativity and Inclusive Society

 • Cluster 3: Civil Security for Society

 • Cluster 5: Climate, Energy and Mobility

 • Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

 • The European Innovation Council (EIC) and European Innovation Ecosystems

 • Widening Participation and European Research Area

 • Fission

 • Fusion

 • European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, ο «Ορίζοντας Ευρώπη» έρχεται να ενισχύσει τη διακρατική συνεργασία και κινητικότητα, να συμβάλει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στις αγορές, να προσελκύσει τα καλύτερα ταλέντα και να προβάλει την πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ως φορέας υποστήριξης του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, παραμένει στη διάθεση της ερευνητικής κοινότητας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη»: http://horizoneurope.gr/

#HorizonEU #horizoneurope

Ποιο είναι το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, www.forth.gr), ξεκίνησε από την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας 25ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία, απασχολώντας περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης, με παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα συνεργατών, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης με υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας, και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Χριστιάνα Σιαμπέκου, Επικεφαλής της Ομάδας των Εθνικών Σημείων Επαφής στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ siambekou@praxinetwork.gr | Τηλ. 210 3607690