Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Πρέπει να διαβάσετε

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Το θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14), για το παρακάτω έργο: «Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης και των οδικών του συνδέσμων λόγω επικαιροποποίησης τελικού σχεδιασμού με φορέα του έργου Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ», ύστερα από την παραπομπή του θέματος με την αριθμ. 20/2023 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και τη σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα