Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου, στις 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Κισσάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων , τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συνύπαρξη – Συστέγαση Σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κισσάμου.

 2. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.

 3. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 4. Ορισμός Μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

 5. Τριμηνιαία Εκθεση προυπολογισμού Α τριμήνου 2020. (Απόφαση 103/2020 Οικονομικής Επιτροπής.)

 6. Τριμηνιαία Εκθεση προυπολογισμού Β τριμήνου 2020.

 7. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 460.000 Ευρώ. Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.(Απόφαση 112/20 Ο.Ε.)

 8. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 48.852,00 Ευρώ.Οικονομική Ενίσχυση των πληγέντων από την θεομηνία 5-6/1/2020.(Απόφαση 113/2020 Ο.Ε.).

 9. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.

 10. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 Ευρώ.

 11. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου <Αποκατάσταση κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού ποταμού>.(Κλήρωση)

 12. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου <Αμεση αποκατάσταση βατότητας λόγω θεομηνίας δικτύων Βιολογικού Κόλπου Κισσάμου>.(Κλήρωση).

 13. Εγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής για καταπάτηση δημοσίου δρόμου-μονοπατιού στη περιοχή Μπατιστιανά-Κεραμωτή.

 14. Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαικών αγορών-Υπαίθριου εμπορίου.

Για το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η πρόσκληση εκδίδεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρ.74 παρ.2 του 4555/2018-γραπτή αίτηση του συνόλου των μελών της Μείζονος Αντιπολίτευσης που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.