Με οριακή πλειοψηφία 3-2 απορρίφθηκε από το ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει οι υποψήφιοι για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, βάσει του ν. 4589/2019.

Ο επίμαχος νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει σειράς προτεραιότητας που καθορίζεται από τη βαθμολόγηση των υποψηφίων σε ορισμένα κριτήρια (ακαδημαϊκά προσόντα, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν δέχθηκαν τις αιτιάσεις των προσφευγόντων περί αντισυνταγματικότητας, με το αιτιολογικό ότι δεν θεσπίστηκε γραπτός διαγωνισμός. Ακόμη, κρίθηκε ότι ο νομοθέτης δεν δεσμεύεται από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (π.χ. των νόμων 2525/1997 και 3848/2010), με τις οποίες είχε προβλεφθεί ο γραπτός διαγωνισμός ως πάγιος τρόπος διορισμού των μονίμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτό, γιατί κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ, η διατήρηση της ισχύος ενός ευνοϊκού για ορισμένη κατηγορία προσώπων νομοθετικού καθεστώτος δεν αποτελεί, κατά το Σύνταγμα, πρόσκομμα για τη μεταβολή του.

Ακόμη, κρίθηκε από το ΣτΕ, ότι δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1, 5, 25 και 103 του Συντάγματος, ούτε στην αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, η μη πρόβλεψη στον ν. 4589/2019 ρύθμισης, περί μοριοδότησης όσων έλαβαν τη βαθμολογική βάση σε προηγούμενο διενεργηθέντα γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

Η μειοψηφία

Σύμφωνα με τους «διαφωνούντες» δύο δικαστές, ο ισχυρισμός των προσφευγόντων είναι βάσιμος, ότι δηλαδή η πρόβλεψη του νόμου 4589/2019, περί δυνατότητας προσμέτρησης 120 μονάδων στους κατέχοντες εκπαιδευτική προϋπηρεσία 120 μηνών, ευνοεί αδικαιολόγητα και άνευ αποχρώντος λόγου δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα τους υποψηφίους που υπηρέτησαν, ιδίως την τελευταία δεκαετία, ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε διάφορους ετερόκλητους φορείς του ευρύτερου χώρου της Δημόσιας εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, δύνανται να λάβουν το σύνολο των 120 μονάδων στο κριτήριο αυτό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη μειοψηφία, παραβιάζεται και η αρχή της αξιοκρατίας όπως έχει ήδη κριθεί με άλλη απόφαση (527/2015 ) της Ολομελείας του ΣτΕ.

Πηγή: ethnos.gr