O Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης παρουσίασε σήμερα Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, και όπως είπε «είναι ένα φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό, όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα». Το σχέδιο, είπε, αποτελεί το νέο αναγκαίο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας, είναι ο οδικός χάρτης για την μετά-COVID εποχή.

Αντιμετωπίζει, συνέχισε, τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά κυρίως αποτελεί το άλμα στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας.

Το σχέδιο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14 του Μάη και υποβάλλεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης είπε ο κ. Αναστασιάδης, δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, οποίος οδηγεί οικονομία, τεχνολογία, νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή, για να συμπληρώσει πως «επιδίωξη του είναι η ανάδειξη της Κύπρου ως μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, μιας χώρας, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον, μίας χώρας που θα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, μίας χώρας με ανθεκτικό σύστημα υγείας, που θα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές στη βάση των κορυφαίων συστημάτων στον κόσμο, ένα κράτος πρόνοιας που θα ενισχύει περαιτέρω το δίκτυ προστασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κράτους και ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς».

Είναι ένας μετασχηματισμός για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως το 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 1.8 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, το 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ που, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψει από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Συνεπώς, σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης το συνολικό ποσό για υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται -χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών- στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ακόμα πως ως αποτέλεσμα εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1.2 δισεκατομμυρίου ευρώ, θα ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.
Επιπλέον, είπε ότι πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επί πλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου, προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από το υπόλοιπο ποσό των 3.2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο».

Πέντε άξονες

Κατά τον κ. Αναστασιάδη, το Σχέδιο Ανάκαμψης θα έχει πέντε άξονες. Ο πρώτος άξονας, αφορά στη Δημόσια Υγεία και Πολιτική Προστασία, στην ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία, στην Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας, στην πορεία Προς μία ψηφιακή εποχή, καθώς επίσης στην Απασχόληση, Εκπαίδευση και Ανθρώπινο Δυναμικό.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία, προωθώντας μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν τους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

Ο τρίτος άξονας, αφορά στην Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας με την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την παροχή κινήτρων, στοχευμένη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων μονάδων, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών και τη μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος.

Ο τέταρτος άξονας αφορά την πορεία προς μία ψηφιακή εποχή, κάτι που αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, μέσω πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή, προωθούνται μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν την αναβάθμιση της υποδομής για συνδεσιμότητα, ως επίσης και την προαγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο πέμπτος άξονας επικεντρώνεται στην Απασχόληση, Εκπαίδευση και Ανθρώπινο Δυναμικό και περιλαμβάνει τους τομείς της Παιδείας και της Εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης.