Για τον ΣΕΒ, η δημιουργία ενός φιλικού αλλά κυρίως σταθερού επιχειρηματικού κλίματος αποτελεί διαχρονικό αίτημα. Όπως άλλωστε αναδεικνύεται από την ετήσια έρευνά μας «ο Σφυγμός του Επιχειρείν» που καταγράφει την άποψη της επιχειρηματικότητας, η σταθερότητα αυτή απαιτεί την παγίωση ενός αμετάβλητου και δίκαιου φορολογικού περιβάλλοντος αλλά και του κατάλληλου εργασιακού και αδειοδοτικού πλαισίου.

Το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης συνοδευόμενο από υπερβολική φορολογία και υψηλό μη μισθολογικό κόστος και κόστος ενέργειας καλούν για ένα μεταρρυθμιστικό σοκ που θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανασύνταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας.

Μέσα από τις ομάδες εργασίας και τις επιτροπές του ΣΕΒ αλλά και τις συναντήσεις μας με τους περιφερειακούς συνδέσμους, δεν αναπτύσσουμε απλώς σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας με τα μέλη μας. Γινόμαστε κοινωνοί των πραγματικών τους προβλημάτων, αποκτούμε καλύτερη αντίληψη αυτών και μέσα από συνεργασία και επεξεργασία προτάσεων και θέσεων.

Έτσι, από τα μηνύματα που πήρε ο ΣΕΒ τα τελευταία χρόνια από μέλη του με δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας οδηγηθήκαμε στην επιτυχημένη προώθηση και εν πολλοίς, επίλυση των θεμάτων προς τις αρμόδιες αρχές δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για άρση των αντικινήτρων για τις επιχειρήσεις.

Οι παρεμβάσεις μας αυτές συνέβαλαν ουσιαστικά στην προώθηση και εν πολλοίς επίλυση των παρακάτω θεμάτων τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την εμπέδωση του επιδιωκόμενου θετικού επενδυτικού κλίματος.

Η αναγνώριση της 5ετιας στο θέμα των παραγραφών στους φορολογικούς ελέγχους όπως ορίστηκε από τις αποφάσεις του ΣτΕ

Η, για πρώτη φορά (υπό συζήτηση), θεσμοθέτηση του συστήματος των επιταχυνόμενων αποσβέσεων και των υπεραποσβέσεων στις νέες παραγωγικές επενδύσεις

Η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της χρήσης του φορολογικού πιστοποιητικού για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών και την συμμόρφωση τους προς τις φορολογικές διατάξεις

Η ταχύτερη και αριθμητικά αποτελεσματικότερη διευθέτηση του τεράστιου αριθμού των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφόρων της Φορολογικής Διοίκησης

Η αυτονομία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) με Διοικητή και στελέχη αυξημένων προσόντων για την αναγκαία ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών νόμων

Η παρακολούθηση των διεθνών φορολογικών εξελίξεων στον Ο.Ο.Σ.Α και στην ΕΕ και της προσαρμογής της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας προς αυτές.

Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας με στόχο την περιστολή της φοροδιαφυγής, την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλο το φάσμα των συναλλαγών ώστε να υπάρξουν ευκαιρίες για την μείωση της υπερφορολόγησης.

Με στόχο την διασφάλιση των επενδυτών συνεχίζουμε με διαρκείς παρεμβάσεις μας προς τις αρμόδιες αρχές επικεντρωμένοι στο θέμα της επέκτασης του χρόνου συμψηφισμού των σωρευμένων εταιρικών ζημίων με μελλοντικά κέρδη επιδιώκοντας την επέκταση της ισχύουσας πενταετίας σε δέκα τουλάχιστον οικονομικά έτη.

Και μπορεί το υγιές φορολογικό πλαίσιο να είναι βασικός πυλώνας για την προσέλκυση επενδύσεων, οι προκλήσεις όμως που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις επεκτείνονται και στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Η πρόσφατη εργασιακή νομοθεσία που θέλει τον αναθέτοντα ένα έργο να είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον εργολάβο, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και το κατακερματισμένο πλαίσιο ελέγχων, προσθέτουν περισσότερα εμπόδια στο επιχειρείν.

Ο ΣΕΒ δεν θα σταματήσει να είναι σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τα στελέχη των επιχειρήσεων μελών του πανελλαδικά προκειμένου να μεταφέρει εγκαίρως προς τις αρμόδιες αρχές τα προβλήματα και να προτείνει τις σωστές λύσεις.

Κώστας Σφακάκης

O Κώστας Σφακάκης είναι Σύμβουλος Διοίκησης ΣΕΒ για φορολογικά θέματα