Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης με την οποία καθορίζεται ο μαθηματικός τύπος με βάση τον οποίο θα προκύπτει το τελικό ποσό που θα λαμβάνει κάθε δικαιούχος.

Συγκεκριμένα, το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 220 ευρώ επί τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

To επίδομα κυμαίνεται από 80 έως και δεν μπορεί να ξεπερνά τα 650 ευρώ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην απόφαση: «Το ύψος του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α. 1275/17.12.2020 (Β’ 5576) απόφασης για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της άνω απόφασης και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της».

Πηγή: protothema.gr