Εντάχθηκε η ανάπλαση του οικισμού Πρόβαρμα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρέπει να διαβάσετε

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 7599/06.06.2023 πρόσκλησης, με Κωδικό: M2968661 της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Δήμος Αποκορώνου υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΑΡΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»,προϋπογισμού 598,000 ευρώ, η οποία κρίθηκε παραδεκτή και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ανάπλαση του πυρήνα του οικισμού Πρόβαρμα , που είναι το πλέον πολυσύχναστο και επισκέψιμο τμήμα του με ελκυστική Θέα. Η πράξη περιλαμβάνει κατασκευαστικό έργο μικρής κλίμακας που διαμορφώνει υποδομές συνάθροισης και κίνησης πεζών σε συνδυασμό με εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού που εξωραΐζουν το χώρο και παράλληλα τον καθιστούν λειτουργικό και ασφαλή στους κατοίκους και επισκέπτες. Επιπλέον η πράξη δίδει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ, περιλαμβάνει επίσης τα απαραίτητα συνοδά έργα ύδρευσης στο χώρο ανάπλασης με νέα δίκτυα, και πυροσβεστικό Κρουνό καθώς και ανάπτυξη αισθητικού φωτισμό όπου αυτός απαιτείται.

Στόχος της ανάπλασης , είναι η οργανωμένη υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκεπτών στο σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος όπως η πλατεία του οικισμού Πρόβαρμα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής. Η προτεινόμενη πράξη εξέπιπτε απόλυτα και στις κατηγορίες των δράσεων που ενισχύονταν, ήτοι τις αναπλάσεις οικισμών (στην συγκεκριμένη περίπτωση ιδιαίτερης βαρύτητας τμήματος του οικισμού) ενώ καλύπτονταν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις αφού υπήρχε μελέτη συνολικής θεώρησης και αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης του οικισμού ή τμήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονταν στον Οδηγό Αιτήσεων Στήριξης του Χρηματοδοτικού Μέσου.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα