Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έγκριση χρηματοδότησης του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (Mediterranean Agrofood Competence Center -MACC) όπως ανακοίνωσαν σήμερα σε κοινή σύσκεψη οι εκπρόσωποι των φορέων που ανέλαβαν την πρωτοβουλία κατάθεσης της πρότασης στο ΕΠΑΝΕΚ.

Tο Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) αποτελεί μια σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Η μοναδική για τα τοπικά αλλά και εθνικά δεδομένα κινητοποίηση φορέων, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Η κατάθεση της πρότασης αποτέλεσε μια κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου η οποία πλαισιώθηκε και υποστηρίχθηκε από τα τοπικά επιμελητήρια, την περιφέρεια Κρήτης, την τοπική Αυτoδιοίκηση αλλά και σημαντικές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στη διασύνδεση των φορέων αλλά και στη δημιουργία αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας.

Τόσο η μακροχρόνια εμπειρία των ερευνητικών ιδρυμάτων όσο και η επιχειρησιακή ικανότητα των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, αναμένεται να συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Στο μετοχικό σχήμα του (MACC), συμμετέχουν οι παρακάτω ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς με σημαντική προσφορά η κάθε μία στο χώρο της:

Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε
Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ Α.Ε
ΑΒΕΑ ΑΕ
ΑγροδιατροφικΗ Σύμπραξη της ΠεριφΕρειας ΚρΗτης
ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΠΕ
ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ (Get3D)
ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
Επιμελητήριο ΗρακλεΙου
ΕπιμελητΗριο ΛασιθΙου
ΕπιμελητΗριο ΧανΙων
ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ (ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ) ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΤΑΜ ΑΕ
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ)
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ
ΚΕΚ ΤεχνικΕς ΣχολΕς ΕπιμελητηρΙου ΗρακλεΙου
Κοιν.Σ.ΕΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS
ΚρητικΗ ΒιομηχανΙα ΤροφΙμων (KRIVEK)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ
ΠανεπιστΗμιο Κρήτης
ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε – (INFOMEN GR)
Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ)
ΠεριφερειακΗ Ενωση ΔΗμων Κρήτης
ΠλαστικΑ Κρήτης
ΧαλκιαδΑκης ΑΕ
ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
AGROFILIA AE
ALIKON ΧΗΜΙΚΑ
AQUATIC BIOLOGICALS
BEE CONSULTING
Creta Carob
CRETACHEM
EL. RENIERIS & Co
GEOSMART IKE
Hylicon IKE
NETMECHANICS ΕΠΕ
ONMEDIA
Proactive AE

Άμεσα θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έναρξη υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων του Κέντρου Ικανοτήτων.

Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020».