Διαχείριση Υδάτων: Νέες Τεχνολογίες & η τοπική αναγκαιότητα

Πρέπει να διαβάσετε

Νίκος Βασιλάκης
Νίκος Βασιλάκης
Μηχανικός Υλικών
O Νίκος Βασιλάκης είναι MSE Msc Μηχανικός Υλικών, Πρόεδρος Επιτροπής Βιομηχανίας & Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ΤΕΕ/ΤΑΚ, Σύμβουλος Βιομηχανικής Κυκλικής Ανάπτυξης -ESG-CΟx-RnD & Διαχείρισης Έργων, Ειδικός Συνεργάτης Σ.Ε.Β.Π.Η, Μέλος ΔΣ Ο.Α.Κ ΑΕ

Το νερό, ή αλλιώς το κύριο συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού αποτελεί πλέον ένα πόρο των οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο, καθώς, αποτελεί πολύτιμο, περιορισμένο αγαθό, και η υπεύθυνη διαχείριση του θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των φορέων των Επιχειρήσεων και των πολιτών.

Στη ρευστότητα της Εποχής λοιπόν, οφείλουμε το βασικό συστατικό της ροής μας να το διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο.

Υπάρχει πλειάδα δεδομένων για τα ύδατα, αλλά και πάλι δεν είμαστε σε θέση να κατέχουμε το σύνολο των δεδομένων για την αξιολόγησή τους. Μελέτες απορροής λεκανών και υδρολογικών μελετών συνεχίζουν να γίνονται και σχέδια διαχείρισης καταρτίζονται ανά περιφερειακή / γεωγραφική ενότητα της Χώρας.

Έργα υποδομών και νέα φράγματα- αδρευτικά έργα και διαχείριση υγρών αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση στα πλαίσια της κυκλικής αειφορίας και βιώσιμης προοπτικής συνεχίζουν να εκπονούνται.

Υπάρχει σχετική μελέτη της Ευρωπαικής Ένωσης η οποία δείχνει ότι το υδάτινο στρες αποτελεί μια ιδιαίτερη ανησυχία , με την Νότια Ευρώπη και τις περιοχές της να πλήττονται περισσότερο.

Ποιές όμως είναι οι κορυφαίες τάσεις επεξεργασίας σήμερα;

Ποιά είναι η σημαντική προσφορά της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων (ποιότητα -και άλλες καινοτομίες).

Ενεργειακά Αποδοτικές Ενσωματώσεις

Οι παραδοσιακές διεργασίες επεξεργασίας βασίζονται σε ενεργοβόρο εξοπλισμό, κάτι το οποίο οδηγεί σε υψηλό λειτουργικό κόστος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συστήματα ανάκτησης Ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιαντιδραστήρες μεμβρανών και υβριδικές διαδικασίες επεξεργασίας μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνουν την αποδοτικότητα λειτουργίας.

Η πράσινη ενέργεια βοηθά τις ΔΕΥΑ να εξισορροπήσουν τα κόστοι λειτουργίας, υπάρχει όμως απουσία συγκεκριμένης ρύθμισης απομείωσης ενεργειακού κόστους. Για παράδειγμα πιλοτικές ενεργειακές κοινότητες των ΔΕΥΑ ανά Περιφερειακή ενότητα, θα ωφελούσε την τοπική αναγκαιότητα των Φορέων.

Βιομηχανικό Διαδίκτυο Πραγμάτων.

Τα συστήματα επεξεργασίας και διαχείρισης νερού γίνονται πολυπλοκότερα, μεγαλύτερα και διαχειριστικά δυσχερέστερα, με την συντήρηση τους να αποτελεί σπαζοκεφαλιά για τους υπευθύνους.

Η απουσία συστημάτων παρακολούθησης – λύνεται αργά αλλά σταθερά με την εγκατάσταση αισθητήτων και συστημάτων παρακολούθησης να βοηθά στην καθετοποίηση παρακολούθησης λειτουργίας, άμεσης επέμβασης σε περίπτωση βλαβών και αστοχιών και προγραμματισμού συντηρήσεων.

Νανοδιήθηση

Οι συμβατικές μέθοδοι επεξεργασίας συχνά δυσκολεύονται να απομακρύνουν άλατα, διαλυμένα στερεά, μικρορυπαντές υποβαθμίζοντας την ποιότητα του νερού.

Οι καινοτομίες νανοδιήθησης έρχονται να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα με την αντίστροφη ώσμωση και και την υπερδιήθηση. Συνεχώς νέες νανομεμβράνες έρχονται να βελτιστοποιήσουν τις υπάρχουσες, με την νανοτεχνολογία να εξελίσει συνεχώς αυτά τα προϊόντα.

Ο επιλεκτικός διαχωρισμός επιτρέπει ποιοτικότερο νερό.

Αποκατάσταση με βάση την Βιολογία

Οι υδάτινες πηγές αντιμετωπίζουν πολύ συχνά κίνδυνο μόλυνσης λόγω παραμονής οργανικών ρύπων (POPs) όπως φυτοφάρμακα, βιομηχανικά χημικά και μικρόβια που αναπτύσσονται. Οι ουσίες αυτές χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, και η παραμονή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο περιβάλλον αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Τεχνικές βιο-εξυγίανσης όπως τεχνητοι υγροβιότοποι και βιο-φίλτρα με την διαδικασία των φυσικών διεργασιών και φαινομένων μεταφοράς βοηθούν στην απομάκρυνση των ρύπων.

Οι λύσεις βιολογικής βάσης προσφέρουν χαμηλότερου ενεργειακού αποτυπώματος- ανθρακικού αποτυπώματος διαδικασίες βελτιστοποίησης της ποιότητας του υδάτινου πόρου. Η δημιουργία αντι-οργανισμών για την απομάκρυνση των μη επιθυμητών ρύπων είναι ένα επιπλέον βιομηχανικό όπλο. για αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Αρθρωτά Συστήματα Επεξεργασίας

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας πολύ συχνά απαιτούν εκτεταμένη υποδομή η οποία είναι δύσκολα προσαρμόσιμη. Τα αρθρωτά συστήματα προσφέρουν μια φορητή κλιμακούμενη και προσαρμόσιμη λύση με τις προκατασκευασμένες μονάδες να μπορούν να μεταφέρονται. Η επίλυση ζητημάτων έκτακτης ανάγκης επίσης μπορούν να υποστηριχθούν.

Λύσεις Απολύμανσης ύδατος

Οι σημερινές λύσεις επεξεργασίας αποτελούν αποτελεσματική διαχείριση στην απομάκρυνση χημικών ρύπων (φυτοφάρμακα- χημικά) με την οξείδωση και την αποικοδόμηση ρύπων να είναι ένα εύκολο πλέον γεγονός λειτουργίας. Δύο τεχνολογίες , οι προηγμένες διεργασίες οξείδωσης και η ηλεκτροχημική απολύμανση ηγούνται της Αγοράς.

Καθαρισμός με Βάση των Άνθρακα

Ο ενεργός C τα υλικά με βάση το γραφένιο και τους νανοσωλήνες άνθρακα, λόγω προσρόφησης χρησιμοποιούνται σε νέα τεχνολογικά φίλτρα.

Η ανάπτυξη υβριδικών υλικών με την μηχανική υλικών ως προεξέχουσα επιστήμη στον σχεδιασμό και παραγωγή νέων υλικών για να φίλτρα, ενισχύουν την υπάρχουσα Αγορά των φίλτρων, με στόχο το ποιοτικότερο νερό.

Τεχνολογία Μεμβρανών

Βακτήρια και άλλοι ρυπαντές επιβαρύνουν την ποιότητα του ύδατος. Οι παλιές μεμβράνες υποφέρουν από θέματα ροής και παραγωγικότητας. Νέα υλικά, και νέος σχεδιασμός μεμβρανών έρχεται να δώσει λύσεις σε αυτό το κομβικό ζήτημα.

Παρακολούθηση Ποιότητας Ύδατος

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα έχουν περιορισμούς, σχετικά με την ακρίβεια παρακολούθησης, και την αποδοτικότητα. Η τηλε-επισκόπηση αποτελεί την τεχνολογική λύση, ώστε να έχουμε συνεχή σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων.

Η προγνωστική μοντελοποίηση επιτρέπει την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση αστοχιών.

Τι γίνεται όμως με την διαχείριση των υδάτων;

Μήπως ήρθε η κομβική στιγμή σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης να υπάρξει ένας συνολικός περιφερειακός φορέας διαχείρισης Υδάτων άδρευσης- ύδρευσης και δευτερογενών υδάτινων αποβλήτων. Ένας φορέας με αποκεντρωμένη τεχνική διοίκηση ανά περιφερειακό διαμέρισμα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση και της Οδηγίας της ΕΕ 2000/60. Η ανασύσταση των ΤΟΕΒ, και των ΔΕΥΑ σε φορείς ομπρέλα, σεβόμενοι τα τοπικά χαρακτηριστικά και αναγκαιότητες με ενιάια διαχείριση κόστους κλίμακος, αλλά και χρέωσης.

Σίγουρα η ύπαρξη ενός συνολικού φορέα διαχείρισης φραγμάτων λιμνο-δεξαμενών και άλλων έργων υποδομής και ανάπτυξης σε επίπεδο Κρήτης, ως Φορέας διοίκησης των αναμορφομένων τεχνικά ΔΕΥΑ/ΤΟΕΒ, χρειάζεται.

δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τίποτα, καθώς ο φορέας υπάρχει και απλώς θα πρέπει μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας να του ανατεθούν διαχειριστικά καθήκοντα.

Είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

Άλλα Πρόσφατα