ÓõíÜíôçóç óõíåñãáóßáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò öôþ÷åéáò áðü ôá Õðïõñãåßá Åñãáóßáò, Åóùôåñéêþí êáé åêðñïóþðùí ôçò Áõôïäéïßêçóçò, ôçí ÐÝìðôç 17 Ïêôùâñßïõ 2019. Ç óõíÜíôçóç áõôÞ ãßíåôáé ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ Õðïõñãïý Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí ÃéÜííç Âñïýôóç, ìå áöïñìÞ ôçí Ðáãêüóìéá ÌÝñá ÅîÜëåéøçò ôçò Öôþ÷åéáò, êáé èá ðáñáóôïýí óå áõôÞí ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí ÔÜêçò ÈåïäùñéêÜêïò åíþ áðü ðëåõñÜò Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò èá åßíáé ðáñüíôåò ç Õöõðïõñãüò Åñãáóßáò, áñìüäéá ãéá èÝìáôá ðñüíïéáò êáé êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò Äüìíá Ìç÷áçëßäïõ êáé ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò êáé ÊáôáðïëÝìçóçò ôçò Öôþ÷åéáò Ãéþñãïò ÓôáìÜôçò. Óôçí óõíÜíôçóç Ý÷ïõí ðñïóêëçèåß êáé èá ðáñáâñåèïýí ÐåñéöåñåéÜñ÷åò êáé ÄÞìáñ÷ïé áðü üëç ôçí ÅëëÜäá êáèþò ôï êõñßáñ÷ï èÝìá óõæÞôçóçò èá åßíáé ç õëïðïßçóç ôùí äñÜóåùí ôïõ Ôáìåßïõ ÅõñùðáúêÞò ÂïÞèåéáò ðñïò ôïõò Áðüñïõò (ÔÅÂÁ), ýøïõò 330 åêáô. åõñþ ãéá 2014-2020, ðïõ óôü÷ï Ý÷ïõí ôçí áíáêïýöéóç ôçò öôþ÷åéáò êáé ôçí êïéíùíéêÞ åíóùìÜôùóç ôùí áðüñùí-áôüìùí ìå åéäéêÝò áíÜãêåò óå üëïõò ôïõò äÞìïõò êáé ôïõò íïìïýò ôçò ÷þñáò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη μίλησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η κ. Μιχαηλίδου προανήγγειλε την αύξηση των επιδομάτων τέκνων, λέγοντας ότι «θα δούμε πώς μεταβάλλονται τα εισοδήματα των πολιτών, λόγω της πανδημίας, και αναμένεται να υπάρξει αύξηση της κεντρικής χρηματοδότησης».

Περί τις 800.000 οικογένειες λαμβάνουν επίδομα τέκνων, ενώ σύμφωνα με την υφυπουργό «θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όσοι χρειάζονται την κρατική βοήθεια θα την έχουν».

Παράλληλα, γνωστοποίησε την ενεργοποίηση ενός σχεδίου ενίσχυσης των γυναικών, προκειμένου αυτές «να διεκδικήσουν το ρόλο τους στην αγορά εργασίας».

Έτσι, σύμφωνα με την υφυπουργό, επεκτάθηκαν τα voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις οργανωμένες δομές παιδικής προστασίας και φροντίδας, αλλά και για δομές που αφορούν τους ηλικιωμένους.

Μάλιστα, σε ότι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εντάσσονται στο σχεδιασμό, για πρώτη φορά, γυναίκες που απασχολούνται στο δημόσιο ή τον δήμο, με εισοδηματικά κριτήρια έως 30.000 ευρώ.

Ακόμα, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο ζήτημα των τεκνοθεσιών και των αναδοχών.

Όπως υπογράμμισε, το υπουργείο, θεμελίωσε ένα «λειτουργικό σύστημα υιοθεσιών και αναδοχών, σύστημα με ταχύτητα και διαφάνεια».

«Καταγράφηκαν πόσα παιδιά υπάρχουν σε όλες τις δομές προστασίας της χώρας σε ένα μητρώο, ενώ φτιάχτηκαν και αλλά δύο μητρώα για υποψήφιους γονείς και υποψήφιους ανάδοχους» σημείωσε, λέγοντας, πως πλέον, οι υποψήφιοι γονείς ή ανάδοχοι, θα χρειάζεται να κάνουν μόνο μια αίτηση σε έναν κρατικό φορέα.

Πηγή: in.gr