Αυθαίρετα σε δασικές περιοχές: Πού και πώς θα κάνετε την αίτηση νομιμοποίησης – Τι πρέπει να ξέρετε

Πρέπει να διαβάσετε

Με τους κωδικούς taxisnet θα πρέπει να συνδεθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ειδική πλατφόρμα για τις «Οικιστικές πυκνώσεις» για την αίτηση νομιμοποίησης αυθαιρέτων και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr και να ακολουθήσουν τα βήματα: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες» –> κατηγορία «Δασικοί Χάρτες» –> επιλογή «Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής στo άρθρο 55 του ν. 4685/2020 (Οικιστικές πυκνώσεις)».

Εκεί, οι χρήστες θα πρέπει να επιλέξουν «Είσοδος» και να συνδεθούν χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιούν στις εφαρμογές του taxisnet (user name, password).

Πρόκειται για μια «ευκαιρία» για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα και την «απειλή» της κατεδάφισης των ακινήτων τους που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις καθώς η υποβολή του αιτήματος οδηγεί σε αυτόματη αναστολή κάθε διοικητικής κύρωσης για την αντίστοιχη κατοικία (και συνοδεύουσα κατασκευή), εκτός εάν πρόκειται για κτίριο που αποκλείεται από την τακτοποίηση ή επιβάλλεται η άμεση κατεδάφισή του για την αποτροπή κινδύνων.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων άνοιξε χθες Τετάρτη 5 Οκτωβρίου και επιτρέπει στους κατόχους κτηρίων οικιστικής χρήσης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, που εμφανίζουν λειτουργική ενότητα, να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να τακτοποιήσουν τις δομημένες επιφάνειες ιδιοκτησίας τους για 30 χρόνια.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις συνοδεύονται από παράβολο 250 ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα και πρέπει να είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας.

Παράλληλα, δικαίωμα έχουν και οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, αίτηση ακύρωσης ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Που υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει δημιουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020. Προκειμένου να εισέλθετε στην πλατφόρμα πατήστε ΕΔΩ.

Η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν, 4685/2020 αποκλείεται για τις εξής περιπτώσεις:

α) Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.

β) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.

γ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.

δ) Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).

ε) Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.

στ) Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.

Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται με την αίτηση

Με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά, σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Τα έγγραφα για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος του αιτούντα, δηλαδή τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας.
  2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.
  3. Υπογεγραμμένη δήλωση μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών, εφόσον υπάρχουν, τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή η κάλυψη, η δομημένη επιφάνεια και το ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής στη διάταξη που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 51 ν. 4685/2020.
  4. Αντίγραφο αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος ή αντίρρησης κατά του δασικού χάρτη, αίτησης ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα.
  5. Το αποδεικτικό έκδοσης και πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ύψους 250€, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με κωδικό «2904 Υπαγωγή στις διατάξεις των οικιστικών πυκνώσεων».
  6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  7. Σε περίπτωση δήλωσης πληρεξούσιου/νόμιμου αντιπροσώπου/εκπροσώπου ή αντικλήτου, υποβάλλεται και το αντίστοιχο νόμιμο έγγραφο.

Εάν, μετά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών, διαπιστωθεί ότι τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ο αιτών ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι για όσες περιπτώσεις ιδιοκτητών κριθεί ότι μπορούν να διατηρήσουν την κατοικία τους για 30 χρόνια θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο, το οποίο θα εξαρτηθεί από οικονομοτεχνικές μελέτες. Το πρόστιμο νομιμοποίησης θα υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο, βάσει της αξίας, της παλαιότητας, της επιφάνειας και της κατηγορίας του ακινήτου.

Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει, έπειτα από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη, ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα στη διάταξη κατοικία δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που τυχόν έχει καταβάλει.

Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει καθ’ οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.

Πηγήcnn.gr

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα