Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.695.600€ στην ΠΑΕ ΟΦΗ

Πρέπει να διαβάσετε

Ολοκληρώθηκε η τακτική Γ.Σ. των μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά την Πέμπτη 29/02/2024 το απόγευμα, στην οποία αποφασίσθηκε μεταξύ άλλων η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ ΟΦΗ, ύψους 1.695.600, ποσό το οποίο έχει ήδη καλυφθεί από τον Μιχάλη Μπούση.

Τα υπόλοιπα θέματα που απασχόλησαν την ΓΣ ήταν:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/07/2023-30/06/2024.

4. Λήψη απόφασης κατάλληλων μέτρων για την άρση των προϋποθέσεων της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

α)Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (€.1.695.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (56.520) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30€) ευρώ εκαστης.

β) Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στους παλιούς μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό παρόντων μετόχων 84,45%, υπερψήφισε τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα