AEGEAN: 168,7 εκατ. ευρώ κέρδη μετά από φόρους το 2023

Πρέπει να διαβάσετε

Η AEGEAN ανακοινώνει τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Έτους 2023, καταγράφοντας ισχυρή δυναμική ανάπτυξης των μεγεθών δραστηριότητας και της λειτουργικής κερδοφορίας.

Tα αποτελέσματα του έτους 2023

  • €1,69 δις Κύκλος Εργασιών ενισχυμένος κατά 27% από το 2022.
  • €400,4 εκατ. EBITDA, 46% υψηλότερα από το 2022.
  • €246,8 εκατ. Κέρδη EBIT με 14,6% λειτουργικό περιθώριο κέρδους.
  • €168,7 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους, 58% υψηλότερα σε σχέση με το 2022.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο του έτους ανήλθε σε €1,69 δισ., αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το 2022. Το 2023, ο Όμιλος προσέφερε 18,9 εκατ. θέσεις, 3 εκατ. περισσότερες από το 2022 και μετέφερε 15,7 εκατ. επιβάτες συνολικά, 3,2 εκατ. περισσότερους σε σχέση με το 2022, και συνολικά 9,5 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 83,4% βελτιωμένος κατά 3,6 π.μ.

H προσθήκη 30 νέων προορισμών στο δίκτυο, φτάνοντας συνολικά τους 180 προορισμούς και η σημαντική αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας λειτούργησαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ένα ανοδικό περιβάλλον εισερχόμενης ζήτησης αλλά και αυξανόμενης δυναμικής των Ελλήνων για ταξίδια στο εξωτερικό. Η προσφορά 11,2 εκατ. θέσεων στο δίκτυο εξωτερικού σε 49 χώρες αλλά και η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ προορισμών συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, στην ενίσχυση της λειτουργίας του κύριου κόμβου της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης και συνεπώς στην ισχυρή αύξηση των εσόδων.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα κόστη η AEGEAN διατήρησε ανταγωνιστική διάρθρωση του κόστους της. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε κέρδη EBITDA €400,4 εκατ., 46% υψηλότερα από το πολύ ισχυρό 2022, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του Ομίλου και επιβεβαιώνει την πλήρη ανάκαμψη από τη διετή περίοδο της πανδημίας.

Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €246,8 εκατ., υπερβαίνοντας κατά 68% το 2022, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 14,6%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €168,7 εκατ., 58% υψηλότερα σε σχέση με το 2022.

Η ισχυρή κερδοφορία για το 2023 είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους €334,8 εκατ. (μετά και την πληρωμή των μισθωμάτων αεροσκαφών), διασφαλίζοντας έτσι και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των 9 νέων αεροσκαφών Α320/321 neo που παραλήφθηκαν το 2023 αλλά και την ταχύτατη εξέλιξη της επένδυσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης και τη Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €709,3 εκατ.[1] στις 31.12.2023 ενώ τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €418,8 εκατ.

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας, εξαιρουμένων των μισθώσεων, διαμορφώθηκε στα €220,3 εκατ. με σημαντική μείωση από το 2022, μετά και την αποπληρωμή των δανείων που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Η AEGEAN πέτυχε δυναμική ανάπτυξη του πτητικού της έργου, της επιβατικής κίνησης αλλά και της κερδοφορίας, καταγράφοντας ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του κλάδου, μέσα σ’ ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης αλλά και έντονου ανταγωνισμού, υψηλών επιτοκίων και αυξανόμενων στοιχείων κόστους αλλά και αβεβαιοτήτων. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα το οποίο επιβεβαιώνει τη συνεπή διαχρονικά στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας. Το 2023, ο Όμιλος σημείωσε πρόοδο σε όλους τους στρατηγικούς άξονες καθώς προσθέσαμε 30 νέους προορισμούς, αυξήσαμε κατά 4 την παραγγελία των νέων αεροσκαφών Αirbus η οποία ανήλθε συνολικά σε 50, ενώ τον Δεκέμβριο 2023 ήδη διαμορφώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Εκπαίδευσης με τους προσομοιωτές πτήσης αεροσκαφών ενώ και η νέα Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών θα λειτουργήσει το πρώτο τετράμηνο του 2024.

Ξεκινάμε συνεπώς το 2024, με ακόμα πιο στέρεες βάσεις για την εξέλιξη και εξειδίκευση των ανθρώπων μας, προσθέτοντας διαχρονικά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την χώρα μας και τους μετόχους μας, έχοντας πάντα φυσικά σε απόλυτη προτεραιότητα την προσπάθεια για ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μας. Είναι γεγονός ότι το εξαιρετικό αποτέλεσμα του 2023, αποτελεί μια δύσκολη βάση σύγκρισης για το 2024, ιδιαίτερα όταν καλούμαστε να διαχειριστούμε τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως η ανταπόκριση της ζήτησης στην προστιθέμενη νέα χωρητικότητα διαφαίνεται ενθαρρυντική.»

Σημειώνεται (όπως έχει ήδη ανακοινωθεί) ότι η Γενική Συνέλευση στις 14.12.2023 αποφάσισε την επαναγορά των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) από το Ελληνικό Δημόσιο. Με δεδομένο ότι η απόφαση για άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης των τίτλων έλαβε χώρα στη χρήση του 2023 το σύνολο του ποσού της αγοραίας αξίας των τίτλων μείωσε σαν πρόβλεψη τα Ίδια Κεφάλαια της 31/12/2023 κατά €85,4 εκατ. με ισόποση αύξηση των Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Κατόπιν η ταμειακή εκροή πραγματοποιήθηκε την 2/1/2024 μειώνοντας αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την ημερομηνία αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού €0,75 ανά μετοχή.

Το 2024 ο Όμιλος προγραμματίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά του κυρίως από τη βάση της Αθήνας, ενισχύοντας τη συχνότητα των πτήσεων σε υφιστάμενα δρομολόγια προς χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσφέροντας 7% περισσότερες θέσεις. Αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας αναμένεται από τη βάση της Θεσσαλονίκης αλλά και στο σύνολο του εσωτερικού δικτύου. Συνολικά, για το 2024 η AEGEAN προγραμματίζει να διαθέσει 19,5 εκατ. θέσεις, από τις 7 βάσεις της, καλύπτοντας 47 χώρες με 249 δρομολόγια.

Η διοίκηση της AEGEAN θα διενεργήσει τηλεδιάσκεψη (Conference Call) με θέμα συζήτησης τα «Αποτελέσματα Έτους 2023» την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024 στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

https://el.about.aegeanair.com/ependytes/anakoinoseis/announcements/

Αποτελέσματα Ομίλου Τέταρτου Τριμήνου και Έτους 2023

 

(σε € εκατ.)Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

Τέταρτο

Τρίμηνο 2023

% μτβΣύνολο Έτους

2022

Σύνολο Έτους

2023

% μτβ
Έσοδα317,4361,414%1.336,81.693,127%
EBITDA139,433,0-16%274,9400,446%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων5,1(6,9)147,3246,868%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων19,9(2,6)141,3214,852%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους13,6(2,0)106,8168,758%

 

Σημείωση:

  1. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
 Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

Τέταρτο

Τρίμηνο 2023

% μτβΣύνολο Έτους

2022

Σύνολο Έτους

2023

% μτβ
Σύνολο Επιβατών (‘000)3.0693.51815%12.46515.69526%
Χιλιομετρικοί επιβάτες

(RPKs σε εκατ.)

3.3473.90017%13.32716.96527%
Χιλιομετρικές Θέσεις

(ASKs σε εκατ.)

4.0964.76216%16.74420.43422%
Συντελεστής Πληρότητας –

Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)

82,3%82,7%0,4pp79,8%83,4%3,6pp

 

Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.

 

 201920222023
Χιλιομετρικές Θέσεις (ASK)100%90%110%
Έσοδα100%102%129%
Κέρδη προ φόρων100%132%201%

 

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού

(σε € εκατ.)31.12.202231.12.2023
  
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων527,9709,3
Δανειακές υποχρεώσεις268,2220,3
Υποχρεώσεις από μισθώσεις737,3901,2
Καθαρός Δανεισμός477,6412,2
   
Καθαρός Δανεισμός/ (Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα) εξαιρουμένων των μισθώσεων(259,7)

 

(489,0)

 

   
EBITDA274,9400,4
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA1,7x1,0x

 

Η AEGEAN με μία ματιά

(σε € εκατ.)Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

Τέταρτο

Τρίμηνο 2023

% μτβΣύνολο Έτους

2022

Σύνολο Έτους

2023

% μτβ
Έσοδα317,4361,414%1.336,81.693,127%
EBITDA1 39,433,0-16%274,9400,446%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων5,1(6,9)147,3246,868%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων19,9(2,6)141,3214,852%
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους13,6(2,0)106,8168,758%
Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.)3.0693.51815%12.46515.69526%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση1281312%1231317%
Συντελεστής Πληρότητας – Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)82,3%82,7%0,4pp79,8%83,4%3,6pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)81,2%82,7%1,5pp79,2%83,3%4,1pp
Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.)9369754%9199382%
RASK (σε € λεπτά)27,757,59-2%7,988,294%
Yield (σε € λεπτά)39,489,27-2%10,039,98-1%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)47,507,804%7,417,390%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4

– εκτός κόστους καυσίμων

5,435,898%5,385,543%

 

Σημειώσεις:

1 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

2 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

3 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

4 Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση.

Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων – Τέταρτο Τρίμηνο και Έτος 2023

 

(σε € εκατ.)Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

Τέταρτο

Τρίμηνο 2023

% μτβΣύνολο Έτους

2022

Σύνολο Έτους

2023

% μτβ
Έσοδα από τακτικές πτήσεις269,4309,515%1138,31442,627%
Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις14,617,822%70,093,834%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις33,434,22%128,5156,722%
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες317,4361,414%1.336,81.693,127%
Λοιπά έσοδα9,67,3-24%44,631,1-30%
Παροχές σε εργαζόμενους(43,1)(52,8)23%(133,4)(182,3)37%
Καύσιμα Αεροσκαφών(84,5)(90,9)8%(338,9)(376,9)11%
Συντήρηση αεροσκαφών(32,1)(41,0)27%(140,6)(170,5)21%
Τέλη υπέρπτησης(15,4)(18,0)17%(65,1)(77,2)19%
Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης(18,4)(21,5)17%(73,8)(91,3)24%
Χρεώσεις αεροδρομίων(16,6)(18,1)9%(68,3)(83,3)22%
Έξοδα catering(9,1)(11,6)28%(34,6)(45,7)32%
Έξοδα διανομής(20,5)(23,3)14%(81,3)(96,4)18%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης(7,4)(5,4)-27%(20,9)(24,9)19%
Διάφορα έξοδα(35,2)(52,3)48%(125,4)(167,2)33%
Μισθώσεις(5,2)(0,9)-84%(24,1)(8,1)-67%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)39,433,0-16%274,9400,446%
Αποσβέσεις(34,4)(39,9)16%(127,7)(153,5)20%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ)5,1(6,9)147,3246,868%
Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin)1,6%-1,9% 11,0%14,6% 
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα14,84,3-71%(5,9)(32,0)438%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ)19,9(2,6)141,3214,852%
Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin)6,3%-0,7% 10,6%12,7% 
Φόρος εισοδήματος(6,3)0,6(34,5)(46,2)34%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους13,6(2,0)106,8168,758%

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(σε € εκατ.)31.12.202231.12.2023
   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία1.203,31.474,5
Ταμειακά Διαθέσιμα1,3463,7576,2
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία264,2133,1
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία289,2228,8
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων2.020,42.412,7
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων3348,1418,8
Υποχρεώσεις από μισθώσεις737,3901,2
Δανειακές υποχρεώσεις268,2220,3
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις101,3119,6
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις565,5752,7
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων2.020,42.412,7

 

Σημειώσεις:
1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €1,4 εκατ. στις 31/12/2022 και €0,5 εκατ. στις 31/12/2023.

2 Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,4 εκατ. στις 31/12/2022 και €10,6 εκατ. στις 31/12/2023.

3 Δεδομένου ότι η απόφαση για άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης των τίτλων έλαβε χώρα πριν την 31.12.2023, το συνολικό ποσό της αγοραίας αξίας των τίτλων επηρέασε τα Ίδια Κεφάλαια του 2023 μειώνοντας το Αποθεματικό δικαιωμάτων κτήσης τίτλων μετοχών με ισόποση αύξηση των Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η ταμειακή εκροή πραγματοποιήθηκε στη χρήση του 2024 και συνεπώς δεν επηρεάστηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα του 2023.

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

(σε € εκατ.)31.12.202231.12.2023
   
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες342,5433,1
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες(122,2)(150,9)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(162,2)(92,1)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα58,0190,1
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης1474,4527,9
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα(4,5)(7,9)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιουσιακού στοιχείου διακρατούμενoυ προς πώληση(0,8)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης1527,9709,3

 

Σημείωση:

1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου

 Τέταρτο

Τρίμηνο 2022

Τέταρτο

Τρίμηνο 2023

% μτβΣύνολο Έτους

2022

Σύνολο Έτους

2023

% μτβ
Χωρητικότητα      
  Χιλιομετρικές Θέσεις (σε εκατ.)4.0964.76216%16.74420.43422%
  Διαθέσιμες Θέσεις (‘000)3.8084.29013%15.80318.93020%
  Ώρες Πτήσεων (Block hours)40.76047.31816%173.914204.89418%
  Πτήσεις23.89926.88612%101.340119.74118%
  Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση1591600%1561581%
  Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.)9369754%9199382%
Επιβάτες (΄000)      
Ανά είδος πτήσεων:      
 Επιβάτες Τακτικών πτήσεων2.9963.42814%11.96315.02226%
 Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων739022%50267334%
Ανά δίκτυο:      
  Δίκτυο Εσωτερικού1.1861.38116%5.1296.23922%
  Δίκτυο Εξωτερικού1.8832.13713%7.3369.45529%
Σύνολο επιβατών3.0693.51815%12.46515.69526%
Χιλιομετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ.)3.3473.90017%13.32716.96527%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση1281312%1231317%
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις

(Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)

81,2%82,7%1,5pp79,2%83,3%4,1pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές πτήσεις

(Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK/ Χιλιομετρικές Θέσεις ASK)

82,3%82,7%0,4pp79,8%83,4%3,6pp

 

[1] Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €133,1 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις ύψους €0,5 εκατ.

 

Σχετικά άρθρα

Άλλα Πρόσφατα