Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σημείωσε ρεκόρ στις χρηματοδοτήσεις για την έρευνα. Είναι μία ακόμη απόδειξη του σπουδαίου έργου που γίνεται στο ΙΤΕ, ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται και μία ακόμη παράμετρος.
 
Το βάρος της ευθύνης για το ΙΤΕ, για την πολιτεία αλλά και για τους φορείς της Κρήτης ενισχύεται προκειμένου να καταφέρουν να δημιουργήσουν «γέφυρες» για την αξιοποίηση του σπουδαίου ερευνητικού έργου στην πραγματική οικονομία, την καινοτομία, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
 
Για την … ιστορία, στο ΙΤΕ πρόκειται να εισρεύσουν περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ από τη χρηματοδότηση 69 επιτυχημένων προτάσεων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), καθώς και των μεταδιδακτόρων ερευνητών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).